Jednostki samorządu terytorialnego, grupy VAT


Informacje szczegółowe dotyczące modelu dodatkowych uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego oraz grup VAT

22.04.2024

Informacje szczegółowe dotyczące modelu uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), który dla podatników będących jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostek podrzędnych jest dodatkowym modelem, z którego mogą korzystać. Funkcjonuje on obok modelu standardowego.

Pamiętaj, aby skutecznie nadać uprawnienie dla jednostki samorządu terytorialnego, NIP wskazanej jednostki podrzędnej musi zostać zgłoszony w NIP-2 złożonym przez JST.

Podatnik (sprzedawca JST) – uprawnienia bezpośrednie

Podatnik (sprzedawca JST) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich) do:

 • nadawania uprawnień
 • nadawania uprawnień do zarządzania jednostkami podrzędnymi,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Osoba fizyczna (1) – uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST)

Osoba fizyczna (1) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień,
 • zarządzania jednostkami podrzędnymi,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom, jeżeli osoba fizyczna delegująca posiada takie uprawnienia.

Osoba fizyczna (2) – wskazana przez osobę uprawnioną do zarządzania jednostkami podrzędnymi jako osoba uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (2) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień w ramach jednostki podrzędnej,
 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna występuje jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF w ramach jednostki podrzędnej mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom.

Ważne!
Aby wystawić fakturę w oparciu o uprawnienie do wystawiania faktur w modelu JST dane jednostki podrzędnej wraz z jej numerem NIP muszą znajdować się w sekcji Podmiot3. Konieczne jest też aby pole Rola przyjmowało wartość „7”(jednostka samorządu terytorialnego - wystawca).
Aby mieć dostęp do faktury w oparciu o uprawnienie do dostępu do faktur w modelu JST wystawiający fakturę musi umieścić dane jednostki podrzędnej wraz z jej numerem NIP w sekcji Podmiot3. W przeciwnym przypadku dostęp do faktury będzie możliwy jedynie w ramach standardowego modelu uprawnień, dla osób uprawnionych bezpośrednio przez nabywcę (JST).

Osoba fizyczna (3) – wskazana przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (3) uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą).

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Podmiot – wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej – w celu umożliwienia uprawnień pośrednich

Podmiot wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Dalsze delegowanie uprawnień następuje automatycznie na osoby fizyczne uprawnione do wystawiania lub odbierania faktur w imieniu wskazanego podmiotu. Uprawnienie pozwala na pośrednie automatyczne przechodzenie uprawnień do wystawiania lub odbierania faktur, ale tylko o jeden szczebel niżej. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności każdorazowej aktualizacji osób fizycznych uprawnionych do fakturowania, jeśli jednostka podrzędna korzysta z usług np. biura rachunkowego wystawiającego faktury w jej imieniu. Wystarczy wówczas aktualizacja przez samo biuro, a nie wszystkie jednostki podrzędne które wskazały to biuro jako uprawnione do wystawiania faktur w swoim imieniu. Korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne.

Osoba fizyczna (4) – uprawniona przez podmiot – pośrednio uprawniona dla jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (4) wskazana przez podmiot, który jednostka podrzędna wskazała jako uprawniony w zakresie wystawiania lub odbierania faktur. Taka osoba może posiadać w KSeF wyłącznie uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą,

jeśli uprawnienia nadane jej przez podmiot pokrywają się z uprawnieniami nadanymi podmiotowi przez jednostkę podrzędną.

Uwaga: Podmiot nie wskazuje tej osoby w imieniu jednostki podrzędnej, tylko w swoim. Jedno wskazanie działa dla wszystkich jednostek podrzędnych oraz podatników, którzy wskazali dany podmiot i dla tego podmiotu, gdy działa jako podatnik. Takich osób nie wskazuje się w szczególny sposób: osoba wskazana przez podatnika do wystawiania lub odbierania faktur staje się tą osobą (4) dla jednostki podrzędnej, która wskazała tego pierwszego jako podmiot.

Model uprawnień dla grup VAT (GRV)

Informacje szczegółowe dotyczące modelu uprawnień dla grup VAT, który dla podatników będących grupami VAT i ich członków jest dodatkowym modelem, z którego mogą korzystać. Funkcjonuje on obok modelu standardowego.

Pamiętaj, aby skutecznie nadać to uprawnienie, NIP wskazanego członka grupy VAT musi zostać zgłoszony w NIP-2 złożonym przez grupę VAT. Na równi z członkiem grupy VAT, w zakresie opisanego modelu uprawnień, funkcjonuje przedstawiciel grupy VAT.

Podatnik (sprzedawca GRV) – uprawnienia bezpośrednie

Podatnik (sprzedawca GRV) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich) do:

 • nadawania uprawnień,
 • nadawania uprawnień do zarządzania członkami grupy VAT,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Osoba fizyczna (1) – uprawniona przez podatnika (sprzedawcę GRV)

Osoba fizyczna (1) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę GRV), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień,
 • zarządzania członkami grupy VAT,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom, jeżeli osoba fizyczna delegująca posiada takie uprawnienia.

Osoba fizyczna (2) – wskazana przez osobę uprawnioną do zarządzania członkami grupy VAT jako osoba uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanego członka grupy VAT

Osoba fizyczna (2) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę GRV), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień w ramach członka grupy VAT,
 • wystawiania faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a grupa VAT jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF w ramach członka grupy VAT mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom.

Ważne! 
Aby wystawić fakturę w oparciu o uprawnienie do wystawiania faktur w modelu GRV, dane członka grupy VAT wraz z jego numerem NIP muszą znajdować się w sekcji Podmiot3. Konieczne jest też aby pole Rola przyjmowało wartość „9” (członek grupy VAT - wystawca).
Aby mieć dostęp do faktury w oparciu o uprawnienie do dostępu do faktur modelu GRV wystawiający fakturę musi umieścić dane członka grupy VAT wraz z jego numerem NIP w sekcji Podmiot3. W przeciwnym przypadku dostęp do faktury będzie możliwy jedynie w ramach standardowego modelu uprawnień, dla osób uprawnionych bezpośrednio przez nabywcę (grupę VAT).

Osoba fizyczna (3) – wskazana przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanego członka grupy VAT

Osoba fizyczna (3) uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanego członka grupy VAT może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a grupa VAT jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Podmiot – wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanego członka grupy VAT – w celu umożliwienia uprawnień pośrednich

Podmiot wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanego członka grupy VAT może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a grupa VAT jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Dalsze delegowanie uprawnień następuje automatycznie na osoby fizyczne uprawnione do wystawiania lub odbierania faktur w imieniu wskazanego podmiotu. Uprawnienie pozwala na pośrednie automatyczne przechodzenie uprawnień do wystawiania lub odbierania faktur, ale tylko o jeden szczebel niżej. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności każdorazowej aktualizacji osób fizycznych uprawnionych do fakturowania, jeśli członek grupy VAT korzysta z usług np. biura rachunkowego wystawiającego faktury w jego imieniu. Wystarczy wówczas aktualizacja przez samo biuro, a nie wszystkich członków grupy VAT, którzy wskazali to biuro jako uprawnione do wystawiania faktur w swoim imieniu. Korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne.

Osoba fizyczna (4) – uprawniona przez podmiot – pośrednio uprawniona dla członka grupy VAT

Osoba fizyczna (4) wskazana przez podmiot, który członek grupy VAT wskazał jako uprawniony w zakresie wystawiania lub odbierania faktur. Taka osoba może posiadać w KSeF wyłącznie uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a grupa VAT jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których członek grupy VAT występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą,

jeśli uprawnienia nadane jej przez podmiot pokrywają się z uprawnieniami nadanymi podmiotowi przez członka grupy VAT.

Uwaga: Podmiot nie wskazuje tej osoby w imieniu członka grupy VAT, tylko w swoim. Jedno wskazanie działa dla wszystkich członków grupy VAT oraz podatników, którzy wskazali dany podmiot i dla tego podmiotu, gdy działa jako podatnik. Takich osób nie wskazuje się w szczególny sposób: osoba wskazana przez podatnika do wystawiania faktur staje się tą osobą (4) dla członka grupy VAT, który wskazała tego pierwszego jako podmiot.

Webinarium

Webinarium z 25.11.2021 r. na temat integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Webinarium

Webinarium z 07.04.2022 r. na temat Aplikacji Podatnika KSeF

Kontakt

Masz pytanie? Napisz na info.ksef@mf.gov.pl

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 28.08.2023

Zmodyfikowano: 22.04.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue