Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej KSeF


Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia

13.05.2024

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2024-05-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-16

Stan dostępności cyfrowej

Aplikacja Mobilna KSeF jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Obrazy pełniące w aplikacji znaczącą funkcję mogą nie posiadać lub posiadać niepoprawnie zdefiniowane teksty alternatywne.
 2. Obrazy pełniące w aplikacji znaczącą funkcję mogą być oznaczone jako elementy dekoracyjne i jako takie być pomijane przez technologie wspomagające.
 3. Obrazy, które pełnią rolę dekoracyjną mogą nie być pomijane przez technologie wspomagające.
 4. Kontrolki mogą posiadać błędnie opisaną rolę.
 5. Kontrolki mogą nie dostarczać użytkownikom informacji o ich stanie.
 6. Treści, które nie powinny być nagłówkiem mogą być błędnie oznaczone jako nagłówki.
 7. Kontrolki mogą nie posiadać jednoznacznych etykiet lub tekstów linków oraz przekazywać te informacje wyłącznie za pomocą kształtu.
 8. Listy mogą nie być stworzone programowo, a jedynie wizualnie.
 9. Pola formularza mogą nie być programowo powiązane z etykietą.
 10. Pola formularza mogą nie posiadać programowego oznaczenia jako wymagane. Informacja ta może być przekazywana wyłącznie za pomocą kształtu.
 11. Alerty walidacyjne mogą nie być automatycznie odczytywane przez technologię wspomagające (brak powiązania alertu z polem formularza).
 12. Informacje przekazywane wizualnie mogą różnić się od informacji przekazywanych przez technologie wspomagające.
 13. Komunikaty wyświetlane w aplikacji mogą wprowadzać w błąd użytkowników.
 14. Tytuł strony może nie być anonsowany użytkownikom technologii wspomagających.
 15. Treści wyświetlane w aplikacji mogą być zawijane w sposób, utrudniający zapoznanie się z nimi, szczególnie w przypadku znacznych powiększeń wynikających z ustawienia wielkości czcionki w urządzeniu użytkownika.
 16. Kolejność odczytu niektórych treści może nie być w pełni zrozumiała.
 17. Aplikacja ogranicza swój widok wyłącznie do jednej orientacji.
 18. Wprowadzenie niektórych treści do pól formularza może być utrudnione podczas korzystania z technologii wspomagających.
 19. Etykiety niektórych kontrolek mogą posiadać zbyt mały kontrast (poniżej 4,5:1).
 20. Treści w aplikacji mogą nie skalować się zgodnie z ustawieniami systemowymi urządzenia (wielkość, grubość czcionki).
 21. Kontrolki mogą być niedostępne podczas flikowania, szczególnie przy znacznym powiększeniu treści na podstawie ustawień urządzenia.
 22. Wyraźny fokus może nie być widoczny w stosunku do wszystkich aktywnych elementów interfejsu.
 23. Logiczna kolejność skupienia elementów interaktywnych na treści może być inna od prezentacji wizualnej.
 24. Użytkownik może natrafić na pułapkę klawiaturową, która uniemożliwi mu wyjście z ekranu.
 25. Dokumenty udostępniane w aplikacji mobilnej mogą nie posiadać wszystkich, niezbędnych znaczników i tym samym nie być dostępne dla użytkowników.
 26. Zmiana kontekstu może nastąpić bez informacji dla użytkownika.
 27. Komunikaty o stanie mogą nie być odczytywane automatycznie.
 28. Aplikacja mobilna może posiadać odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 29. Cele dotykowe mogą nie być wystarczająco duże, aby użytkownik mógł z nimi wchodzić w interakcje.
 30. Klawiatura wirtualna urządzenia może nie być domyślnie ustawiona na typ wprowadzanych danych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-16

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-05-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W aplikacji można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt na adres e-mail: DAKt.sekretariat@mf.gov.pl .

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Finansów udostępnia następujące aplikacje mobilne:

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 18.01.2024

Zmodyfikowano: 13.05.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue